Search

Visie van CBS de Hoeksteen

 

'De Hoeksteen is een Chritelijke basisschool waar in een sfeer van vertrouwen en met respect voor elkaar, het kind wordt uitgedaagd en ondersteund om zichzelf te ontplooien.'

 

De Hoeksteen is een Christelijke basisschool waarin ieder kind een veilige plek vindt. We zijn een ‘kanjerschool’ waar vertrouwen belangrijk is en waar een kind de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Wij leren  leerlingen hoe ze hun mogelijkheden en talenten optimaal kunnen ontdekken en ontwikkelen.

Als  team, zijn  wij zorgzaam, positief en duidelijk en we staan open voor verschillen. We  luisteren naar kinderen, ouders en elkaar en hebben samen plezier. We blijven in gesprek met elkaar om inhoud te geven aan  de optimale ontwikkeling van het onderwijs aan onze leerlingen. Wij zijn erop gericht om het beste in de kinderen en onszelf naar boven te halen zodat ieder vanuit zijn of haar kracht kan werken en leren. Wij bieden doelgericht onderwijs en sluiten zoveel mogelijk aan bij de onderwijsbehoefte van de leerling. Wij stimuleren zelfstandigheid, samenwerking en de eigen verantwoordelijkheid bij onze leerlingen zodat ze met vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen gaan. Voor meer informatie over de visie en missie van onze school willen wij u graag doorverwijzen naar de 'schoolgids'. Ons motto is dan ook: 'Onze Kanjers doen het beter!'

 

Passend onderwijs

In het hieronder staande filmpje (klikken op plaatje) wordt uitgelegd wat passend onderwijs op de basisschool in houdt.

   
Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn:
• Reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen gaan samenwerken;
• Scholen hebben zorgplicht (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld moet zorgen voor een passende plek als er sprake is van zeer specifieke onderwijsbehoeften van een kind);
• Scholen en gemeenten / jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg;
• Er komt minder regelgeving vanuit Den Haag, maar er kan meer in de eigen regio geregeld worden.

Is de school handelingsverlegen, met andere woorden kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan wordt er allereerst binnen het bestuur of in de subregio gezocht naar een externe deskundige die samen met de school andere mogelijkheden voor ondersteuning in kaart brengt. Nader onderzoek kan ook één van de adviezen zijn. In dit traject wordt er te allen tijde nauw samengewerkt met de ouders. Mochten extra interventies onvoldoende resultaat opleveren